icon
O Stowarzyszeniu

Długofalowa Strategia Rewiatlizacji Kultury na lata 2010-2013

Statut stowarzyszenia rewitalizacji kultury 

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. wspieranie działań na rzecz rozwoju lokalnego i zrównoważonego rozwoju regionalnego, w szczególności w zakresie kultury, edukacji, turystyki, sportu, rewitalizacji oraz społeczeństwa informacyjnego;
 2. promowanie dobrych rozwiązań prawnych, finansowych i zarządczych w obszarze kultury, edukacji, turystyki, sportu, rewitalizacji oraz społeczeństwa informacyjnego;
 3. budowanie pozytywnego wizerunku instytucji kultury oraz innych podmiotów działających na rzecz kultury, edukacji, turystyki, sportu, rewitalizacji oraz społeczeństwa informacyjnego w Polsce;
 4. ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie ich do celów turystycznych;
 5. wspieranie aktywności i integracja środowisk edukacyjnych i kulturalnych, w tym młodzieży i dzieci;
 6. promocja idei społeczeństwa informacyjnego jako czynnika stymulującego wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, w tym działania na rzecz niwelowania wykluczenia cyfrowego;
 7. upowszechnianie modelu aktywności twórczej i społecznej w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego;
 8. promowanie idei państwa prawa i praw człowieka i obywatela;
 9. przygotowanie środowisk twórczych, edukacyjnych, kulturalnych, samorządowych oraz małej i średniej przedsiębiorczości do zadań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
 10. promocja i wspieranie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa;
 11. promocja i podnoszenie kwalifikacji kadry zajmującej się kształceniem i zarządzaniem, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 12. wspieranie administracji publicznej w zakresie realizacji zadań ustawowych, w tym w realizacji projektów;
 13. wspieranie przedsiębiorczości, w tym MSP w zakresie działań na rzecz poprawy konkurencyjności sektora;
 14. realizacja działań na rzecz innowacyjności gospodarki oraz budowy gospodarki opartej na wiedzy;
 15. promocja i wspieranie działań na rzecz grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i mniejszości narodowych;
 16. integracja i reintegracja zawodowa kobiet;
 17. wsparcie dla realizacji działań z zakresu polityk horyzontalnych;
 18. nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach w Polsce i za granicą - z administracją publiczną, sektorem państwowym, gospodarczym i organizacjami pozarządowymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami;
 19. wsparcie działań na rzecz rozwoju lokalnego i zrównoważonego rozwoju regionalnego również w takich obszarach jak transport, ochrona środowiska, obszar badawczo-rozwojowy, ochrona zdrowia, rolnictwo, źródła energii odnawialnej oraz rozwój zasobów ludzkich.