icon
Program Struktury Kultury na plus

Funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce wielokrotnie poddawane było ostrej krytyce ze strony osób zarządzających instytucjami kultury. Z drugiej strony na mapie instytucji kultury widoczne są również te, które pomimo funkcjonowania w oparciu o tą samą ustawę, wdrażają dobre wzorce mogące być przykładem dla innych. Niemniej jednak z punktu widzenia środowiska prawnego oraz zasad finansowania instytucji kultury widocznych jest wiele problemów.

Teza ta sprawiła, iż Stowarzyszenie Rewitalizacji Kultury postanowiło przygotować Program „Struktury Kultury na plus”. Głównym celem Programu jest: poprawa jakości funkcjonowania sektora kultury. Celami szczegółowymi Programu jest:

1) porównanie różnych systemów prawnych funkcjonowania oraz finansowania kultury w różnych państwach oraz

2) wskazanie najlepszych praktyk zarządczych.

Wymiana myśli i wiedzy następować będzie na organizowanych przez Stowarzyszenie konferencjach międzynarodowych, gdzie zaproszeni z różnych krajów goście będą prezentować środowiska prawne, zasady finansowania instytucji kultury, a także dobre praktyki zarządcze. Program będzie stanowił forum wymiany wiedzy i doświadczenia między uczestnikami z różnych krajów. Z drugiej strony porównanie systemów prawnych i zasad finansowania kultury różnych krajów służyć będzie docelowo opracowaniu wniosków w formie publikacji stanowiących podstawę do zmian w zakresie funkcjonowania oraz finansowania kultury oraz będących wskazówką w zakresie praktycznego zarządzania instytucjami kultury.

Ponadto prezentacja najlepszych praktyk zarządczych z różnych krajów umożliwi lepszą wymianę informacji oraz stworzy możliwość dzielenia się wzorcami z krajami, które dopiero wkraczają w etap budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Narzędzia realizacji celów Programu to przede wszystkim konferencje, publikacje, internetowe forum wymiany wiedzy i myśli.